پای او تارونه

د کلاسیک کدو پای ترکیب

څنګه د کریمي مرکز سره کلاسي کدو پای جوړ کړو ، نه کریکونه ، او یو کرسټ کرسټ. د کدو یوازینۍ پای ترکیب چې تاسو ورته اړتیا لرئ.